Jumaat, 11 Februari 2011

PERKEMBANGAN TULISAN JAWI DI TANAH MELAYU

Sistem tulisan dalam masyarakat Melayu telah lama wujud, iaitu bermula dari wujudnya konteks hubungan masyarakat Melayu dengan masyarakat antarabangsa. Sebahagian rumpun Melayu di Nusantara mempunyai sistem tulisan mereka sendiri, antaranya seperti huruf rencong yang digunakan oleh masyarakat Melayu Acheh. Selain dari itu, masyarakat Melayu Bugis di Sulawesi, masyarakat Melayu Jawa dengan sistem tulisan kiwi dan winggi dan masyarakat-masyarakat lain lagi yang mempunyai sistem tulisan mereka sendiri (Ahmad Farid Abdul Jalal, 2005). Penemuan batu bersurat zaman Sriwijaya seperti Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M.), Kota Kapur (686 M.) dan Talang Tuwo (684 M.) yang ditulis pada abad ketujuh Masihi dalam bahasa Melayu Kuno jelas menunjukkan kepada kita bahawa masyarakat Melayu pada ketika itu sudah mempunyai sistem tulisan yang tersendiri (Muhd. Bukhari Lubis, 2006:1).
Namun sekitar abad ketiga belas Masihi, Islam mula bertapak dan tersebar luas di Alam Melayu. Kedatangan  Islam ke alam ini telah membawa kepada satu perubahan besar yang besar dalam sistem kehidupan masyarakat Melayu. ianya bukan sahaja mengubah sistem kepercayaan masyarakat Melayu pada ketika itu yang berpegang dengan ajaran Buddha, tetapi turut membawa kepada wujudnya sistem penulisan yang baru dalam dunia Melayu. Masyarakat Melayu tidak lagi menggunakan skrip Pavalla Selatan dari India yang telah mereka gunakan sejak berabad lamanya. Skrip baru yang berasaskan kepada skrip Arab telah dicipta dan dinamakan sebagai tulisan Jawi. Pada mulanya aksara Jawi diambil sepenuhnya dari aksara Arab. Namun untuk memenuhi keperluan masyarakat setempat pada ketika itu, terutamanya untuk mempelajari agama Islam, beberapa abjad dalam bahasa Parsi telah diubah suai dan diterapkan. Menjadikan bilangan huruf Jawi sebanyak 33 kesemuanya, 28 daripadanya adalah huruf Arab dan 5 lagi dari bahasa Parsi. Antara huruf yang baru yang ditambah ialah ݘ , ڤ,  ڠ, ڬ dan ڽ (Muhd. Bukhari Lubis, 2006:14). Peranan yang dimainkan oleh tulisan Jawi amat besar. Tulisan Jawi bukan hanya digunakan sebagai alat persuratan, bahkan turut berfungsi sebagai alat kepada penyebaran ilmu agama. 
Di negara kita (dulunya Tanah Melayu), tulisan Jawi telah wujud sejak abad ke 13 lagi. Perkara ini dapat dibuktikan dengan penemuan tulisan Jawi pada Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh Jumaat 4 Rejab 703H (bersamaan 22 Februari 1303M). Namun dakwaan tersebut dikatakan kurang tepat dan tidak dipersetujui oleh sesetengah ahli sejarah. Ini kerana terdapat catatan dalam tulisan Jawi pada batu nesan yang ditemui di Permatang Pasir, Pekan mempunyai tarikh yang jauh lebih awal, iaitu hari rabu 14 Rabi’ 419H (bersamaan April/Mei 1028). Zaman kesultanan Melayu Melaka yang terkenal dengan kuasa perdagannya suatu ketika dahulu, merupakan zaman yang penting dalam pertumbuhan tulisan Jawi di Tanah Melayu. Tulisan Jawi digunakan untuk tujuan permeteraian perjanjian (undang-undang) serta dalam bidang pendidikan. Dalam pada itu banyak kitab-kitab agama yang berbentuk sejarah, hikayat, falsafah dan lain-lain lagi ditulis dengan menggunakan tulisan Jawi. Kelahiran ulama dari Tanah Melayu juga telah menarik minat masyarakat dari dalam dan luar negeri pada ketika itu untuk datang belajar ilmu agama dan juga tulisan Jawi (Ahmad Farid Abdul Jalal, 2005).  Peranan yang dimainkan oleh tulisan Jawi dalam memartabatkan bangsa Melayu sangat besar. Kini, tulisan jawi telah menjdai salah satu identiti masyarakat Melayu, terutamanya di Malaysia. 

Sebagaimana yang telah diterangkan oleh penulis sebelum ini bahawa tulisan Jawi telah wujud di Tanah Melayu bermula dari abad kesepuluh Masihi lagi. Pernyataan ini telah dibuktikan dengan penemuan batu nesan  di Permatang Pasir, Pekan (419H/1028M) dan juga Batu Bersurat Terengganu (702H/1303M). Keadaan ini telah menunjukkan kepada kita bahawa tulisan Jawi telah mula dikembangkan peranannya. Ia bukan lagi sekadar alat yang digunakan untuk mencatat undang-undang (merujuk kepada kerajaan kesultanan Melayu Melaka yang menguasai jalan perdagangan laut), bahkan turut digunakan untuk mencatat sesuatu peristiwa-peristiwa penting berlaku dalam masyarakat. Kemudian tulisan Jawi ini mula berkembang penggunaannya dikalangan masyarakat dan di Tanah Melayu. Perkembangan ini adalah sebagaimana berikut :

Alat Penting  Dalam Urusan Pentadbiran Istana dan Adat Istiadat Raja Melayu
Tulisan Jawi juga turut digunakan dalam urusan pentadbiran dan adat istiadat raja-raja Melayu (Muhd. Bukhari Lubis, 2006:3). Pihak istana pada zaman dahulu juga menggunakan tulisan Jawi sebagai alat perakam segala aktiviti yang berkaitan dengan pentadbiran, perundangan, bahasa, hubungan dangangan antarabangsa dan diplomatik. Oleh itu tidak hairanlah istana menjadi tempat perkembangan persuratan Melayu seperti manuskrip dan kitab-kitab agama berjalan dengan rancaknya dengan menggunakan tulisan Jawi. Hal ini dapat dibuktikan dengan wujudnya pusat-pusat penulisan manuskrip di istana-istana raja dan raja-raja tersebut mempunyai jurutulis yang akan menulis jikalau mendapat perkenan daripada raja tersebut. Manakala dalam urusan perdagangan pula, tulisan Jawi digunakan untuk mencatat sesuatu perjanjian disamping menulis undang-undang kanun dalam pemerintahan mereka.

Dokumen Pemasyhuran Kemerdekaan 1957 
Setelah sekian lama dijajah oleh bangsa asing, akhirnya Tanah Melayu telah diberi kemerdekaan oleh British pada tahun 1957. Kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil penat lelah para pejuang kemerdekaan yang lantang dan berani melawan pihak penjajah dari terus bermaharajalela di bumi kita ini. Bagi merealisasikan impian tersebut, seramai lima orang delegasi negara kita yang dketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj telah berlepas ke London dan mengadakan rundingan dengan pihak British. Hasilnya, Malaysia telah diisytiharkan merdeka dengan rasminya pada tanggal 31 Ogos 1957. Apa yang menariknya, dokumen pengisytiharan kemerdekaaan telah ditulis dalam dua bentuk tulisan, iaitu satu dalam tulisan rumi dan satu lagi dalam tulisan Jawi. Penggunaan tulisan Jawi dalam surat pemasyhuran tersebut jelas menunjukkan kepada kita bahawa tulisan Jawi bukan sahaja digunakan untuk tujuan penulisan pada kitab-kitab agama dan tujuan tradisional sahaja, bahkan ianya juga digunakan untuk menulis satu dokumen yang memberi erti yang sangat besar kepada kita rakyat Malaysia (Mohd. Alwee Yusoff, 2005:26).

Penulisan Akhbar dan Majalah
Selain digunakan untuk menulis dokumen pemasyhuran kemerdekaan dan alat penting dalam sistem penradbiran, akhbar dan majalah juga turut ditulis dalam ejaan jawi. Utusan Melayu merupakan antara akhbar yang terawal di negara kita yang ditulis dengan ejaan jawi. Selain dari akhbar, banyak juga majalah-majalah yang ditulis dengan ejaan jawi antaranya ialah majalah Mastika (Mohd. Alwee bin Yusoff, 2005:26).

Tulisan Jawi di Sekolah
Sistem pendidikan awal negara kita adalah bermula dengan penggunaan tulisan Jawi. Buku-buku atau teks-teks yang menjadi bahan pengajaran dan pembelajaran ditulis dalam tulisan jawi dan ada juga yang ditulis dengan bahasa Arab (Nik Rosila Nik Yaacob, 2007:162). Institusi pendidikan formal dan tidak formal juga lebih menekankan penggunaan tulisan Jawi dalam sistem ejaan mereka. Bagaimanapun selepas negara mencapai kemerdekaan, sistem pendidikan telah dibentuk berdasarkan Laporan Jawatankuasa Pelajaran Razak. Penyusunan semula kurikulum dan program pelajaran yang berteraskan perkembangan semasa yang lebih ke arah sekular seolah-olah ingin menngantikan tulisan rumi sebagai tulisan utama dalam sistem pendidikan. Bermula dari sini, banyak buku-buku teks telah dicetak dalam tulisan rumi. Hal ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencapai matlamat serta objektif Dasar Pelajaran Kebangsaan yang ingin memperkukuhkan perpaduan antara kaum (Ahmad Farid Abd Jalal, 2005).

KEPENTINGAN TULISAN JAWI DALAM PENDIDIKAN ISLAM
Di Tanah Melayu, dan kemudiannya Malaysia, apabila tulisan Jawi sedikit demi sedikit kehilangan pengaruh berikutan perkembangan tulisan Rumi, isu memartabatkan tulisan Jawi mula hangat diperkatakan. Bagi masyarakat Islam, kepentingan tulisan Jawi dilatari dengan kewajipan mempelajari ilmu agama yang dituntut ke atas setiap penganutnya. Namun begitu, keistimewaan tulisan Jawi membuatkan ia mampu menarik pengikut dan penggemar dalam kalangan masyarakat bukan Islam.

Tulisan Jawi Sebagai Medium Asas Pengajaran Pendidikan Islam
Tulisan Jawi merupakan abjad-abjad yang telah diubah suai dari huruf-huruf Arab. Kebanyakan huruf-huruf yang diubah adalah mengikut kesusaian lidah orang Melayu bagi memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Antara huruf-huruf yang diubah suai seperti huruf Ga ( ڬ)  dan Cha ( چ). Untuk itu, tulisan Jawi telah dijadikan sebagai  medium asas untuk pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah Malaysia pada hari ini, terutamanya dalam pembelajaran al-Qur'an. Matlamat pelajaran Jawi adalah untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran menulis dan membaca Jawi bagi membolehkan pelajar memahami pelbagai bidang ilmu dalam Pendidikan Islam (Nik Rosila Nik Yaacob, 2007:162).

Mengatasi Masalah Penguasaan Dalam Pembacaan Teks Jawi Dikalangan Pelajar Sekolah
Kelemahan penguasaan Jawi dalam kalangan murid bukan lagi perkara baru malahan banyak kajian telah dijalankan bagi mengenalpasti punca berlakunya keadaan tersebut. Tidak ketinggalan kajian-kajian turut dijalankan untuk melihat tahap penguasaan murid-murid dalam kemahiran. Pengenalan Program j-QAF dengan satu model khusus untuk pemulihan jawi telah mula dilaksanakan pada tahun 2005. Salah satu dari model yang terkandung dalam kurikulum j-QAF ialah Model Pemulihan Jawi yang memberi penekanan untuk memberi pemulihan terhadap murid yang tercicir dalam Jawi (Hj Maimun Aqsha Lubis, 2010:1). Kaedah yang ditekankan bagi melaksanakan P&P Model Pemulihan Jawi ini adalah untuk memperkasakan pelajar dalam bidang tilawah al-Qur’an, bidang aqidah, ibadah, Sirah Nabawi, akhlak dan jawi agar ianya lebih berkesan dan dapat dihayati serta diamalkan dalam kehidupan.

Menguasai Cabang-cabang Ilmu Dalam Bidang Pendidikan Islam
Banyak khazanah intelektual masyarakat lama disimpan, didokumentasikan, dan ditulis dalam tulisan Jawi.  Malah, terdapat pemindahan budaya  dan pengetahuan dari negara Islam, terutama negara Arab, seperti kesusasteraan, ilmu sains, ilmu astronomi, ilmu agama, dan ilmu matematik, yang diterjemahkan ke dalam tulisan Jawi yang mempelopori kemajuan dan inovasi budaya masyarakat Asia dan Asia Tenggara. Banyak juga kitab-kitab lama yang ditulis dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan jawi, tetapi kebanyakannya ditulis dengan menggunakan sistem ejaan jawi lama.

Menjadi Lambang Kesenian dan Identiti Umat Islam
Tulisan Jawi mempunyai sistem ejaan dan tulisan yang paling mudah, ringkas, dan tepat.  Tulisan Jawi turut mempunyai nilai estetika yang tinggi, menarik, unik, dan klasik.  Tulisan ini dapat dilentur dan digayakan mengikut kemahiran, kecekapan, dan ketelitian seseorang.   Tulisan Jawi mempunyai kaitan yang penting  dengan literasi agama dan kehidupan beragama dalam masyarakat Melayu.  Rujukan utama bagi mengukuhkan akidah masyarakat Islam berasaskan al-Quran, hadis, sunah, kitab, dan sebagainya yang ditulis dalam tulisan Jawi atau bahasa Arab.  Kelemahan generasi muda dalam tulisan Jawi menyebabkan literasi agama dalam kalangan generasi itu merosot.  Banyak golongan muda Melayu tidak dapat membaca dan memahami kandungan al-Quran dan tidak dapat menggarap pengetahuan agama Islam dengan baik kerana kebanyakan mereka buta jawi.
Pemesongan akidah dan kedangkalan pengetahuan agama dapat berlaku kerana kelemahan dalam tulisan Jawi.  Kelemahan yang dihadapi oleh generasi muda menjadi amat kritikal apabila pengajaran dan pemelajaran agama Islam di sekolah tidak lagi mengutamakan tulisan Jawi, sebaliknya disampaikan dengan menggunakan tulisan Rumi.  Ada juga guru agama yang buta Jawi, iaitu tidak tahu dan tidak cekap menulis dan membaca bahan agama dan ayat al-Quran dalam tulisan Jawi.  Kelemahan yang berlaku ini tidak mendapat perhatian serius daripada ibu bapa Melayu dan guru agama yang bertanggungjawab terhadap pendidikan agama, tidak dinilai dan dipantau, serta dibiarkan sebagai amalan biasa sehingga pendidikan agama di sekolah sekarang mempunyai berbagai-bagai kepincangan dan kelemahan yang sukar diatasi.

Sebagai Nadi Bagi Masyarakat Melayu Yang Sinonim Dengan Agama Islam
Kepupusan tulisan Jawi sebagai pengantar intelektual dan tradisi keilmuan masyarakat Melayu mempunyai kesan yang amat besar dalam proses pembinaan jati diri bangsa Melayu dan pengukuhan sosiobudaya bangsa itu di negara ini.  Tulisan Jawi merupakan khazanah intelektual, jati diri budaya, wacana pemikiran dan kesusasteraan, serta estetika bahasa yang penting kepada pembinaan kekuatan bangsa Melayu.  Tulisan itu turut menjadi medium yang menjalin keintiman hubungan dan siratulrahim ummah dan sebagai genre bahasa yang mempunyai kaitan yang amat unggul dan penting kepada jati diri dan unsur Islam yang mendasari kekuatan dan kekukuhan jati diri Melayu.
Sejak berabad lamanya, tulisan Jawi telah memainkan peranan yang amat penting dalam mendukung perjuangan kemelayuan dan keislaman.  Tulisan itu bukan sahaja mempunyai kekuatan dari segi jati diri kebangsaannya, malah kekuatan simbolisme terhadap perkembangan budaya dan bahasa Melayu. Tulisan Jawi, dari segi sejarah penakatan dan perjuangan Melayu, telah memberikan sumbangan yang besar dan banyak kepada perubahan dan kemajuan bangsa Melayu.  Pendidikan Melayu berkembang dan dapat disampaikan kepada orang Melayu, khususnya generasi tua dahulu, melalui tulisan Jawi.  Walau bagaimanapun, tulisan itu semakin pupus apabila mula dipinggirkan daripada sistem pendidikan negara yang mengutamakan tulisan Rumi.  Secara beransur-ansur, tulisan Jawi diketepikan dan tidak lagi menjadi pengantar dalam pengajaran dan pemelajaran di sekolah.

RUJUKAN
Ahmad Farid Abdul Jalal, Yaakob Isa. 2005. Tulisan Jawi : Sejarah Seni dan Warisan. Pekan: Lembaga Muzium Negeri Pahang.
Dr. Wan Ali Wan Mamat. 2006. Sejarah dan Pertumbuhan Skrip Jawi. Dlm. Muhammad Bukhari Lubis, Fatimah Salleh, Husniyati Ali, Huzaimah Ismail & Siti Fatimah Sudin (pnyt). Tulisan Jawi Sehimpun Kajian Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti (UPENA), UiTM.
Hj Maimun Aqsha Lubis, Sabariah Sulaiman & Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff. 2010. Aplikasi Teknik Permainan dan Multimedia Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Modul Pemulihan Jawi di Bilik Darjah. Kertas Kerja Persidangan di Institut Agama Islam Negeri Medan Sumatera Utara Indonesia. Kerjasama UKM-IAN, 2 April.
Mohd. Alwee Yusoff. Perkembangan Tulisan Jawi dan Aplikasinya Dalam Masyarakat Islam di Malaysia.
Nik Rosila Nik Yaacob. 2007. Penguasaan Jawi dan Hubungannya Dengan Minat dan Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam. Jurnal Pendidik dan Pendidikan 22:161–172.

Sabtu, 6 November 2010

ALIMUDDIN TINGGALKAN DELEGASI CEMERLANG

Rangka kejayaan memajukan pendidikan negara ke tahap baru dengan pelbagai transformasi

PENDIDIKAN adalah ejen terpenting dalam pembangunan sesebuah negara kerana melaluinya tamadun negara terbina dan kerananya juga lahir pelbagai lapisan masyarakat yang mampu merencana hala tuju Malaysia. Justeru, bukan sesuatu yang janggal apabila setiap kali pembentangan belanjawan negara dan ketika Rancangan Malaysia dibacakan, sektor pendidikan sentiasa diberi keistimewaan dengan menerima peruntukan besar.

    Pendidikan juga menjadi sektor kerjaya terbesar dengan memiliki kakitangan sama ada akademik atau sokongan demi memastikan ia dapat bergerak lancar bagi menyalurkan ilmu kepada jutaan pelajar seluruh negara. Pernah juga kata-kata dilontarkan setiap masa, malah di sesetengah lokasi seperti sekolah mencatatkannya di dinding bangunan - ‘Lahirnya seorang menteri bermula dari sekolah dan orang yang bertanggungjawab mendidik mereka adalah guru’. Ia sekali gus memberi gambaran betapa besarnya peranan sektor ini dan ia juga menandakan siapa saja yang ditugaskan memimpin Kementerian Pelajaran mempunyai tanggungjawab yang berat untuk dipikul.


    Lantaran itu, selepas lebih tiga tahun mencurah keringat mengepalai jabatan di Kementerian Pelajaran, Ketua Pengarahnya, Tan Sri Alimuddin Mohd Dom secara rasminya bertugas untuk hari terakhir sebagai Ketua Pengarah kelmarin, wajar diiktiraf pejuang tulen dalam sektor pendidikan. Bukan calang-calang cabaran yang dipikulnya sejak mula mengambil alih kerusi nombor satu dalam kalangan pegawai pendidikan itu daripada bekas Ketua Pengarah yang lama, Datuk Ahmad Sipon pada pertengahan 2007.    Cabaran paling besar dalam tempoh memegang jawatan itu pastinya untuk merealisasikan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) yang diilhamkan Menteri Pelajaran terdahulu, Datuk Seri Hishammuddin Hussein kerana mengikut pelan itu, ia akan tamat pada 2010 yang mana turut menjadi tahun terakhir perkhidmatan beliau dalam Kementerian. Justeru, pasti mata masyarakat, mereka mahu melihat sejauh mana beliau mampu memberikan impak besar kepada sektor berkenaan sekali gus turut mewujudkan satu penanda aras khusus kepada penggantinya selepas ini yang pastinya akan ‘tertekan’ untuk mempertahankannya.


    Alimuddin bukan sekadar berjaya membina kerjaya cemerlang dalam sektor pelajaran dengan menyelesaikan banyak misi kementerian tetapi turut mampu mewujudkan hubungan baik dengan semua pihak termasuk pihak media, sekali gus membolehkan segala isu ditangani dengan berhemah, apatah lagi umum cukup maklum bahawa sangat banyak isu membabitkan pendidikan. Ketika ditemubual Berita Harian mengenai pandangannya terhadap perkembangan sektor pendidikan selama perkhidmatan beliau, jelas PIPP menjadi antara topik utama yang diperkatakan kerana ia projek bernilai RM25.2 bilion dalam menjana masa depan negara.


    “Dengan enam teras utama iaitu membina negara bangsa, membangunkan modal insan, memperkasakan sekolah kebangsaan, merapatkan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar, memartabatkan profesion keguruan dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan, saya lihat ia berjaya secara keseluruhannya.    “Dalam rancangan itu, terutama dalam sasaran pelaksanaan 13,015 projek pembangunan luar bandar, Kementerian sudah melaksanakan pelbagai inisiatif pengantarabangsaan pendidikan dan hasilnya ialah kejayaan murid negara ini dalam pertandingan bercorak akademik dan kokurikulum pada peringkat antarabangsa.    “Antara kejayaan yang dapat dibanggakan ialah Kementerian sedang merintis pelaksanaan transformasi pendidikan di 500 sekolah rendah seluruh negara untuk mengubah pendekatan proses pengajaran dan pembelajaran supaya lebih berpusatkan murid dan berorientasikan tema serta modular,” katanya.    Malah, sebenarnya ketika beliau bakal menamatkan khidmatnya selepas mula bertugas pada 30 Mei 1976 di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tengku Menteri, Changkat Jering, Perak, beliau masih sempat mengadakan persidangan kajian semula PIPP yang pada kali ini menekankan konsep ‘1Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan’.    Rasionalnya, kajian semula itu dibuat untuk menjadikan pendidikan di negara ini setara dengan negara lain yang lebih pesat dan pantas. Harapannya untuk melihat perluasan dalam bidang vokasional makin menjadi nyata dengan sasaran utama kementerian. Kali ini ialah menambah pengambilan pelajar jurusan teknik dan vokasional sebanyak 100 peratus pada 2015.    “Kursus di sekolah teknik dan vokasional akan ditambah baik kualitinya sebanyak 80 peratus, selain menambah lebih 95 peratus pelajar yang mendapat dua sijil dan semua itu akan dilaksanakan sebelum 2015,” katanya.    Apapun, dalam kalangan pemerhati pendidikan melihat antara kejayaan dan perubahan penting yang dibuat ketika perkhidmatannya ialah pemansuhan penggunaan bahasa Inggeris dalam subjek Sains dan Matematik dan dijangka dijalankan secara berperingkat bermula dengan murid tahun satu seawal 2011.    Namun, perubahan itu tidak pula meminggirkan bahasa Inggeris yang turut diperkukuhkan dengan penambahan seramai 13,933 guru subjek itu termasuk 1,000 dari luar negara, 600 guru bersara dan selebihnya ialah guru keluaran Institusi Pendidikan Guru (IPGM) dan institusi pengajian tinggi lain.    “Masa yang diperuntukkan untuk bahasa Inggeris juga ditambah, semua itu adalah persiapan bagi menghadapi pelan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) bermula 2012,” katanya.    Sebenarnya banyak lagi boleh diperkatakan mengenai pencapaian dan perubahan yang berlaku ketika zaman Alimuddin, termasuk pemansuhan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) dan Penilaian Menengah Rendah (PMR) dan penubuhan sekolah kluster. Menyorot perjalanan kariernya dalam bidang pendidikan, beliau sebenarnya banyak berkhidmat sebagai guru di sekitar Perak dengan beberapa kali berubah jawatan sebelum memegang jawatan pertama sebagai pengetua pada 1989 di SMK Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Lumut, Perak. Bukan itu saja, beliau sudah berpengalaman menjadi pengetua di lima sekolah sebelum dilantik sebagai Timbalan Pengarah Bahagian Sekolah pada 2003.    Nyata rezekinya begitu murah. Mungkin juga berkat sikap merendah dirinya yang menyaksikan beliau dilantik menjadi Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Swasta pada 2003, itupun tidak sampai setahun sebelum dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah di Sektor Pengurusan IPTS. Setahun selepas itu, portfolionya berubah dan pada 2005, beliau diamanahkan memimpin Jemaah Nazir selama dua tahun dan dilantik pula sebagai Timbalan Ketua Pengarah di Jabatan Sekolah pada 2007 dan hanya untuk empat bulan sebelum secara rasmi menjadi Ketua Pengarah pada 16 Julai 2007.


    Meskipun 4 November 2010 adalah hari terakhir beliau bertugas di Kementerian Pelajaran, pastinya sumbangan besar beliau dalam memastikan nasib guru terbela akan menjadi ingatan sampai bila-bila dan diyakini ideanya akan terus dituntut demi terus mengangkat martabat pendidikan negara.

Dipetik dari : 
Berita Harian 
Azrul Affandi Sobry 
bhnews@bharian.com.my 
2010/11/06

Jumaat, 5 November 2010

AL-QURAN PEMBINA AKHLAK MULIASatu perkara yang kita tidak dapat pisahkan apabila berbicara mengenai manusia ialah akhlak. Akhlak dan maunsia merupakan suatu perkara yang sinonim untuk diperkatakan dan saling berkait rapat antara satu sama lain. Manusia sebagai makhluk yang dijadikan Allah s.w.t sebagai hamba dan juga khalifah di muka bumi ini, perlu memiliki sakhsiah dan budi pekerti yang mulia.
Apabila berbicara tentang akhlak, kita juga sering mengaitkannya dengan nilai, etika, moral, budi dan susila. Tiada satupun agama yang ada di atas muka bumi ini yang tidak menyebut dan memberi penekanan berkaitan dengan akhlak terhadap penganutnya. Akhlak boleh dianggap sebagai senjata bagi manusia, kerana ianya boleh memberi manfaat dan juga keburukan kepada manusia. Dalam membentuk akhlak yang mulia dan terpuji, kita perlulah merujuk kepada kitab Allah s.w.t dan sunnah baginda nabi s.a.w. Perkara ini penting agar akhlak yang bakal terbentuk adalah sejajar dengan apa yang telah diajar oleh rasulullah s.a.w.
Akhlak merupakan tingkah laku yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang dan sikap yang menjadi sebahagian daripada keperibadiannya. Nilai-nilai dan sikap itu pula terpancar daripada konsepsi dan gambarannya terhadap hidup. Dengan perkataan lain, nilai-nilai dan sikap itu terpancar daripada aqidahnya iaitu gambaran tentang kehidupan yang dipegang dan diyakininya
Aqidah yang benar dan gambaran tentang kehidupan yang tepat dan tidak dipengaruhi oleh kepalsuan, khurafat dan falsafah-falsafah serta ajaran yang palsu, akan memancarkan nilai-nilai benar yang murni di dalam hati. Nilai-nilai ini akan mempengaruhi pembentukan sistem akhlak yang mulia. Sebaliknya, jika aqidah yang dipegang itu, dibina di atas kepalsuan dan gambarannya mengenai kehidupan bercelaru dan dipengaruhi oleh berbagai-bagai fahaman palsu, ia akan memancarkan nilai-nilai buruk di dalam diri dan mempengaruhi pembentukan akhlak yang buruk.
Akhlak yang baik dan akhlak yang buruk, merupakan dua jenis tingkahlaku yang berlawanan dan terpancar daripada dua sistem nilai yang berbeza. Kedua-duanya memberi kesan secara langsung kepada kualiti individu dan masyarakat. lndividu dan masyarakat yang dikuasai oleh nilai dan akhlak yang baik akan melahirkan individu dan masyarakat yang sejahtera. Namun, jika perkara sebaliknya yang berlaku, maka ianya akan membentuk masyarakat yang hidup dalam keadaan yang porak peranda dan kacau bilau. Masyarakat seperti ini tidak mungkin akan dapat membentuk tamadun yang murni dan luhur.
Sejarah telah membuktikan bahawa sesebuah masyarakat yang inginkan kejayaan bermula daripada pembinaan sistem nilai yang kukuh dan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebaikan. Ianya ini akan terpancar daripada aqidah yang benar. Keruntuhan dan kehancuran masyarakat akan berlaku skiranya penghayatan terhadap nilai dan akhlak tidka dapat dibentuk. Justeru itu, akhlak mempunyai peranan yang penting di dalam kehidupan dan dalam memelihara kemuliaan insan serta keluhurannya. Martabat manusia akan jatuh hingga setaraf dengan haiwan sekiranya mereka tidak mengamalkan nilai-nilai murni yang terkandung dalam ajaran Islam. Sabda nabi s.a.w yang bermaksud:
"Sesungguhnya aku diutus untuk melengkapkan akhlak yang mutia. (Riwayat al-Baihaqi)
Para sarjana dan ahli fikir turut mengakui pentingnya akhlak di dalam membina keluhuran peribadi dan tamadun manusia. Akhlak yang mulia menjadi penggerak kepada kemajuan dan kesempurnaan hidup. Sebaliknya, akhlak yang buruk menjadi pemusnah yang berkesan dan perosak yang meruntuhkan kemanusiaan serta ketinggian hidup manusia di bumi ini.
Kepentingan akhlak dalam kehidupan telah dinyatakan dengan jelas dalam al-Quran menerusi berbagai-bagai pendekatan yang meletakkannya sebagai sumber utama dalam pembentukkan akhlak yang mulia. Pendekatan al-Quran dalam menerangkan akhlak yang mulia, bukan pendekatan teoritikal tetapi dalam bentuk konseptual dan penghayatan. Akhlak yang mulia dan akhlak yang buruk digambarkan dalam perwatakan manusia, dalam sejarah dan dalam realiti kehidupan manusia semasa al-Ouran diturunkan.
Al-Quran telah memberi gambaran tentang bagaimana aqidah orang-orang beriman yang berkelakuan mulia dan kehidupan yang penuh tertib, adil dan luhur. Berbeza dengan perwatakan orang-orang kafir dan munafiq yang jelek dan merosakkan. Gambaran mengenai akhlak mulia dan keji ini, dapat dilihat dengan jelas dalam sejarah umat terdahulu. Di dalam al-Quran telah disebut dengan jelas tentang bagaimana para rasul ditentang oleh golongan umatnya yang menyekutukan Allah dari menyebarkan ajaran Islam yang menyeru mereka ke arah berakhlak mulia.

Rabu, 3 November 2010

SEKADAR UNTUK BERKONGSI....

TEKNOLOGI : KONSEP & VIDEO BERKAITAN DENGANNYA

Orang kata, tak kenal maka tak cinta. Begitulah yang dapat saya katakan sebagai pembuka bicara dalam segmen 'Sekadar Untuk Berkongsi' ini. Dalam segmen ni saya cuba untuk berkongsi dengan anda semua tentang beberapa video yang dapat dikaitkan dengan teknologi. namun sebelum tu, saya nak bawa anda semua kenali dulu, apa yang sebenarnya y dikatakan sebagai teknologi tu. 
    Teknologi berasal dari kata Yunani, iaitu techni yang bermaksud kemahiran. Kemahiran menggunakan sesuatu kemahiran (sama ada yang berbentuk saintifik ataupun tidak) sehingga terbit satu amalan yang praktikal bagi melaksanakan sesuatu tugas.
    Teknologi juga merupakan keupayaan menggunakan pengetahuan saintifik atau pengetahuan lain yang tersusun (other organized knowledge) yang digunakan secara sistematik hingga mampu mempamerkan amalan yang praktikal dalam melaksanakan sesuatu tugas hingga ianya mencapai kejayaan (Galbraith, 1967). Pengetahuan saintifik di sini ialah himpunan ilmu & pengetahuan yang telah diuji & dinyatakan dalam satu set prinsip am. Pengetahuan lain pula merujuk kepada pengetahuan yang belum diuji secara saintifik, namun telah dibuktikan kesahihannya melalui amalan penggunaannya.
    Menurut Evans & Nations pula, teknologi bukanlah alat semata-mata. Sebaliknya teknologi ialah suatu seni atau sains bagaimana alat itu digunakan untuk tujuan-tujuannya. Maka dalam erti kata yang lebih mudah untuk kita semua fahami, teknologi yang di maksudkan pada hari ini ilaha kemahiran seseorang untuk menggunakan alat bagi tujuan yang berfaedah dengan berdasarkan kepada kajian yang telah dilakukan.
Jadi sekarang,  kita saksikan pula sebahagian dari video2 yang telah saya ambil dari YOU TUBE untuk dikongsi dengan anda semua. 

MOGA ANDA TERHIBUR

1) Spy Cam Pen
video

Boleh digunakan untuk tujuan perisikan. Mudah dan senang di bawa ke mana2. Tapi dalam masa yang sama, kaum wanita perlu lebih berhati2, kerana ianya mungkin boleh di salah gunakan oleh pihak yang tak bertanggungjawab untuk tujuan yang tidak baik.

2) Komputer Masa Depan

video

Pada masa depan, penggunaan komputer mungkin menjadi suatu perkara biasa, terutamanya di negara2 maju.  Komputer boleh digunakan dimana2  saja. Baik di rumah, pejabat, sekolah, pusat beli belah, restoran dan lain-lain lagi. Hanya tekan pada skrin, anda boleh menikmati segala-galanya dengan mudah. Senangkan.

3) Mouse Komputer Masa Depan

video

Jika tadi anda lihat Komputer Masa Depan, sekarang kita lihat pula mouse yang boleh dikatakan agak canggih. Mouse ini boleh digunakan tanpa menyambungkan wayar pada komputer. Penggunaan mouse ini membantu memudahkan kerja serta menjimatkan masa. kelima-lima jari yang diletakkan pada mouse tersebut boleh memainkan peranannya sendiri. Amat sesuai digunakan oleh designer.

4) Pen Pembaca al-Quran Digital 

video

Pen ini merupakan satu lagi bukti kemajuan manusia dalam menerokai bidang saintifik. Kombinasi antara sains & teknologi telah berjaya mencipta Pen Pembaca al-Quran Digital. Pen ini boleh mengatasi masalah asas dalam pembacaan al-Quran serta memudahkan proses menghafal al-Quran. Namun, harus diingatkan bahawa orang ramai terutamanya umat Islam tidak hanya bergantung pada penggunaan pen ini sahaja untuk belajar membaca al-Quran. Tetapi perlu merujuk kepada guru-guru yang mahir dalam bacaan al-Quran. Jadikan penggunaan pen ini sebagai bahan bantuan sahaja.

5) Ismail Jejaka

video

Antara video2 yang telah saya persembahkan kepada anda, video ini sebenarnya yang paling saya ingin tunjukkan. Menggunakan gergaji untuk menghasilkan bunyi yang hampir sama dengan biola. Pelikkan, tapi ini adalah hakikat. Bakat serta kemahiran yang ada pada Ismail Jejaka telah beliau terjemahkan dalam bentuk seni muzik. Kemahiran beliau 'menggeresek' gergaji telah memukau mata masyarakat bahawa gergaji bukan sahaja boleh duigunakan untuk memotong papan atau kayu, tapi juga boleh dijadikan sebagai alat muzik. Bahkan bunyi  yang dihasilkan mirip bunyi biola. Jadi benarlah kata Evans & Nation bahawa teknologi ialah seni. Mungkin suatu masa nanti ismail jejaka boleh mencipta satu alat muzik baru dengan menggunakan pahat dan tukul.  

*Sila rujuk buku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran . Pengarang : Noraini A.Rashid, Boon Pong Ying, Syarifah Fakhriah Syed Ahmad, Wan Kamaruddin Wan Hassan. Terbitan Oxford Fajar Sdn. Bhd (2009).


TEKNOLOGI PENCETUS REVOLUSI MASA KINI 


MODEL BBM

ISLAMIC DART

Ini merupakan dari salah satu model BBM yang telah saya hasilkan untuk tugasan individu bagi subjek GGGE 2153 Teknologi Pendidikan. Model ini dinamakan Islamic Dart.

Cara mengendalikan permainan Islamic Dart :

1) Bahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan.
     setiap kumpulan diminta menghantar seorang wakil bagi membaling dart.
2) Setelah pelajar mendapat nilai markah dari balingan dart tadi, pelajar akan diajukan         
     soalan.
3) Soalan merangkumi 3 bahagian iaitu, akhlak, akidah & syariah.
     pelajar diminta memilih soalan dari 3 bahagian soalan tadi.
4) Sekiranya pelajar berjaya menjawab dengan tepat, pelajar tersebut akan mendapat   
     markah berdasarkan nilai balingan tadi.
5) Namun sekiranya pelajar gagal menjawab soalan dengan tepat, markah tidak akan dikira. 

SELAMAT MENCUBA

GURU BERINOVASI PENCETUS IDEA BERKUALITI


Abe Mad & Group Production.

Inilah hasil penat lelah saya & ahli kumpulan : 

1)Cikgu Hafiz
2) Ustaz Suhaimi
3) Ustaz Ehsan
4) Ustaz Akmal 
5) Ustaz Mustaqim 

Video ni kami sediakan bagi melengkapkan tugasan individu untuk subjek Tekno Pend. GGGE 2153. Selamat menonton :

video

GURU PENDIDIKAN ISLAM & MEDIA PEGAJARAN ELEKTRONIK


Media merupakan salah satu daripada komponen dalam teknologi pendidikan yang sering digunakan oleh guru dalam pengajaran. Ia merupakan sejenis bahan yang digunakan untuk menyalurkan maklumat serta membantu dalam mempercepatkan proses penerimaan dan perkembangan kemahiran dikalangan pelajar. Media juga berfungsi sebagai alat sokongan kepada proses pengajaran. Ianya terdiri daripada pelbagai jenis peralatan yang boleh diperolehi guru dan juga pelajar dengan mudah di persekitaran mereka seperti buku-buku, televisyen, papan tulis, benda-benda hidup dan juga tak hidup.
Penggunaan media memerlukan kepada perancangan yang sistematik agar ianya dapat membantu guru-guru menyapaikan pengajaran dengan mudah dan berkesan setelah objektif pengajaran dan perancangan pembelajaran dikenal pasti. Penggunaan media dalam proses pendidikan sering dikaitkan dengan penggunaan perlatan teknologi seperti OHP, LCD, komputer dan lain-lain. Pelaksanaan pengajaran dengan berbantukan bahan media memerlukan penglibatan secara aktif daripada pelajar bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) berjalan dengan lancar. Bagaimanapun penglibatan pelajar secara aktif dalam proses ini adalah bergantung kepada sejauh mana keberkesanan penggunaan media dapat menarik minat mereka untuk belajar serta meningkatkan tahap kefahaman terhadap isi pengajaran.   
Dalam hal ini guru harus sedar bahawa penggunaan media dalam pengajaran perlulah sesuai dengan tahap penerimaan pelajar serta mampu mempengaruhi mereka untuk turut serta dalam proses P&P. Media yang ingin digunakan perlu dipilih dengan berhati-hati agar objektif serta matlamat pengajaran dapat dicapai serta membolehkan proses P&P berlaku tanpa kehadiran guru di dalam kelas. Guru Pendidikan Islam juga seharusnya peka dengan hal ini dan perlu bersedia untuk menerima serta mengaplikasikan penggunaan bahan media bagi meningkatkan keberkesanan proses P&P di sekolah. Penglibatan guru Pendidikan Islam dalam penggunaan media pengajaran elektronik adalah sejajar dengan matlamat Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) bagi melahirkan guru Pendidikan Islam yang mempunyai tahap profesionalisme yang tinggi. Mereka perlu melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan serta memperbaharuinya setiap masa agar ianya selaras dengan perkembangan semasa.
  Oleh itu, guru Pendidikan Islam perlu mengorak langkah menjadikan  media pengajaran elektronik seperti komputer, sebagai alat yang mampu meningkatkan mutu P&P Pendidikan Islam. Selaras dengan keperluan terkini yang ingin memperluaskan skop penggunaan bahan media elektronik dalam sistem pendidikan secara menyeluruh, mereka perlu tahu bagaimana cara untuk mengendalikan perlatan ini agar ianya dapat diguna dan disesuaikan dalam proses P&P.